Home / CVO

Cvo

Over Meer

Wat is een CVO?

A CVO is the executive who puts human value and social impact at the heart of the strategy, organization and sector through leadership

Definitie:

Background:

De definitie van waarde is aan het veranderen binnen bedrijven en overheden. Groeiende maatschappelijke crises (klimaat, biodiversiteit, ongelijkheid), nieuwe regelgeving (CSRD, CSDD) en de nieuwe corporate governance code (gericht op ‘duurzame langetermijnwaardecreatie’) vereisen van bedrijven een fundamentele vernieuwing. Het meten, rapporteren en sturen op louter financiële waardecreatie dient vergezeld te worden van een focus op maatschappelijke waardecreatie voor alle stakeholders (medewerkers, consumenten, waardeketen, overheid & brede samenleving). Een verandering in de mindset, instrumenten en prikkels binnen bestuurskamers is onvermijdelijk. De focus op maatschappelijke waarde (sociaal, menselijk én natuurlijk kapitaal) moet verweven worden in alle strategieën, verdienmodellen en KPIs.
Ondanks de groeiende druk om te veranderen, staat de praktijk van het sturen op maatschappelijke impact nog slechts in de kinderschoenen. Het leiderschap voor de transitie ontbreekt. Veelal blijft de bottom-line in besluitvorming financieel. Klimaatverandering, mensenrechtenschendingen en de waarde van medewerkers staan vooralsnog niet op de balans of de winst- en verliesrekening.

Scroll to Top